Khác biệt giữa các bản “Viên Chiếu”

n
không có tóm lược sửa đổi
n
 
{|valign=top
|:Sư đáp:
:Ly hạ trùng dương cúc,
:Chi đầu thục khí oanh.
Tăng thưa: ''Cảm tạ Thầy chỉ dạy, học nhân chẳng hội, xin lại nêu bày ra?''
{|valign=top
|:Sư đáp:
:Trú tắc kim ô chiếu
:Dạ lai ngọc thố minh.
Tăng hỏi: ''Đã được chân chỉ của Thầy, còn huyền cơ thì dạy thế nào?''
{|valign=top
|:Sư đáp:
:Bất thận thủy bàn kình mãn khứ
:Nhất tao tha điệt hối hà chi.
Tăng hỏi: ''Tất cả chúng sanh từ đâu mà đến? Sau khi chết đi về đâu?''
{|valign=top
|:Sư đáp:
:Manh qui xuyên thạch bích
:Ba miết thướng cao sơn.
Tăng hỏi: ''Tâm và pháp cả hai đều quên, tánh tức chân; thế nào là chân?''
{|valign=top
|:Sư đáp:
:Vũ trích nham hoa thần nữ lệ
:Phong xao đình trúc Bá Nha cầm.
 
{|valign=top
|:Kệ rằng:
:Thân như tường bích dĩ đồi thì
:Cử thế thông thông thục bất bi.