Khác biệt giữa các bản “Nửa nhóm”

Trang mới: nửa nhóm cũng là một đối tượng nghiêng cứu của đại số trừu tượng. Có thể nói nửa nhóm là dạng cấu trúc khá đơn giản ==Định nghĩa== ...
(Trang mới: nửa nhóm cũng là một đối tượng nghiêng cứu của đại số trừu tượng. Có thể nói nửa nhóm là dạng cấu trúc khá đơn giản ==Định nghĩa== ...)
(Không có sự khác biệt)
Người dùng vô danh