Khác biệt giữa các bản “Hội thánh vô hình”

==Chú thích==
{{reflist|2}}
==Liên kết ngoài==
* [http://www.graceredondo.com/originofuniversalinvisiblechurch?phpMyAdmin=2ac492c8dfbt51bc2fc8 Origin and Development of the "Universal Invisible Church" Concept]
* [http://www.prounione.urbe.it/dia-int/r-rc/doc/i_r-rc_2-3.html Reformed/Roman Catholic International Dialogue, Towards a Common Understanding of the Church, 125-129]
* [http://www.christians.eu/visible-church/ Can the "Invisible Church" Be Traced Back to Specific Bible Passages?]
 
{{DEFAULTSORT:Hội thánh vô hình}}
[[Thể loại:Thần học]]
[[Thể loại:Kitô giáo]]
[[Thể loại:Tin Lành]]