Khác biệt giữa các bản “Hội thánh vô hình”

* [http://www.prounione.urbe.it/dia-int/r-rc/doc/i_r-rc_2-3.html Reformed/Roman Catholic International Dialogue, Towards a Common Understanding of the Church, 125-129]
* [http://www.christians.eu/visible-church/ Can the "Invisible Church" Be Traced Back to Specific Bible Passages?]
{{Các chủ đề|Cơ Đốc giáo|Tin Lành}}
 
{{DEFAULTSORT:Hội thánh vô hình}}