Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Danh sách thành phố Cabo Verde”