Khác biệt giữa các bản “Tân Ngũ Đại sử”

n
không có tóm lược sửa đổi
n (Robot: Sửa đổi hướng)
n
# Đường bản kỉ đệ ngũ - Trang Tông hạ
# Đường bản kỉ đệ lục - [[Hậu Đường Minh Tông|Minh Tông]]
# Đường bản kỉ đệ thất - [[Hậu Đường Mẫn Đế|Mẫn Đế]], [[Hậu Đường Phế Đế|Phế Đế]]
# Tấn bản kỉ đệ bát - [[Hậu Tấn Cao Tổ|Cao Tổ]]
# Tấn bản kỉ đệ cửu - [[Hậu Tấn Xuất Đế|Xuất Đế]]
# Hán bản kỉ đệ thập - [[Hậu Hán Cao Tổ|Cao Tổ]], [[Hậu Hán Ẩn Đế|Ẩn Đế]]
# Chu bản kỉ đệ thập nhất - [[Hậu Chu Thái Tổ|Thái Tổ]]
# Chu bản kỉ đệ thập nhị - [[Hậu Chu Thế Tông|Thế Tông]], [[Hậu Chu Cung Đế|Cung Đế]]
 
===Truyện===
# Lương gia nhân truyện đệ nhất - [[Văn Hệ Hoàng hậu|Vương Hoàng hậu]], [[Trương Hoàng hậu (Hậu Lương)|Trương Hoàng hậu]], [[Chu Toàn Dục]], [[Chu Hữu Lượng]], [[Chu Hữu Năng]], [[Chu Hữu Hối]], [[Chu Tồn]], [[Chu Hữu Ninh]], [[Chu Hữu Luân]], [[Chu Hữu Dụ]], [[Chu Hữu Văn]], [[Chu Hữu Tư]]
# Đường Thái Tổ gia nhận truyện đệ nhị - [[Lưu Ngọc Nương|Lưu Hoàng hậu]], [[Lý Khắc Nhượng]], [[Lý Khắc Tu]], [[Lý Khắc Cung]], [[Lý Khắc Ninh]], [[Lý Kế Ngập]], [[Lý Kế Đồng]], [[Lý Kế Tung]], [[Lý Kế Thiềm]], [[Lý Kế Nghiêu]]
# Đường Minh Tông gia nhân truyện đệ tam - [[Tào Hoàng hậu (Hậu Đường Minh Tông)|Tào Hoàng hậu]], [[Ngụy Hoàng hậu (Hậu Đường Minh Tông)|Ngụy Hoàng hậu ]], [[Lý Tùng Cảnh]], [[Lý Tùng Vinh]], [[Lý Tùng Xán]], [[Lý Tùng Chương]], [[Lý Tùng Ôn]], [[Lý Tùng Mẫn]]
# Đường Phế Đệ gia nhân truyện đệ tứ - [[Lưu Hoàng hậu (Hậu Đường Phế Đế)|Lưu Hoàng hậu]], [[Lý Trọng Cát]], [[Lý Trọng Mĩ]]
# Tấn gia nhân truyện đệ ngũ - [[Thạch Kính Uy]], [[Thạch Kính Uân]], [[Thạch Kính Huy]], [[Thạch Trọng Anh]], [[Thạch Trọng Tín]], [[Thạch Trong Nghệ]], [[Thạch Trọng Duệ]], [[Thạch Trọng Cảo]], [[Thạch Diên Úy]], [[Thạch Diên Bảo]]
# Hán gia nhân truyện đệ lục - [[Lưu Sùng]], [[Lưu Tín]], [[Lưu Thừa Huấn]], [[Lưu Thừa Hựu]], [[Lưu Thừa Huân]]
# Chu Thái Tổ gia nhân truyện đệ thất - [[Thánh Mục Hoàng hậu (Hậu Chu Thái Tổ)|Sài Hoàng hậu]]
# Chu Thế Tông gia nhân truyện đệ bát - [[Sài Thủ Lễ]], [[Trinh Huệ Hoàng hậu (Hậu Chu Thế Tông)|Lưu Hoàng hậu]], [[Tuyên Ý Hoàng hậu (Hậu Chu Thế Tông)|Phù Hoàng hậu]], [[Sài Nghị]], [[Thành phố Hồ Chí Minh|Sài Thành]], [[Sài Hi Nhượng]], [[Sài Hi Cẩn]], [[Sài Hi Hối]]
# Lương thần truyện đệ cửu - [[Kính Tường]], [[Chu Trân]], [[Bàng Sư Cổ]], [[Cát Tùng Chu]], [[Hoắc Tồn]], [[Trương Tồn Kính]], [[Phù Đạo Chiêu]], [[Lưu Hãn]], [[Khấu Ngạn Khanh]]
# Lương thần truyện đệ thập - [[Khang Hoài Anh]], [[Lưu Tầm]], [[Ngưu Tồn Tiết]], [[Trương Quy Phách]], [[Vương Trọng Sư]], [[Từ Hoài Ngọc]]
# Lương thần truyện đệ thập nhất - [[Dương Sư Hậu]], [[Vương Cảnh Nhân]], [[Hạ Côi]], [[Vương Đàn]], [[Mã Tự Huân]], [[Vương Kiền Dụ]], [[Tạ Ngạn Chương]]
# Đường thần truyện đệ thập nhị - [[Quách Sùng Thao]], [[An Trọng Hối]]
# Đường thần truyện đệ thập tam - [[Chu Đức Uy]], [[Phù Tồn Thẩm]], [[Sử Kiến Đường]], [[Vương Kiến Cập]], [[Nguyên Hành Khâm]], [[An Kim Toàn]], [[Viên Kiến Phong]], [[Tây Phương Nghiệp]]
# Đường thần truyện đệ thập tứ - [[Phù Tập]], [[Ô Chấn]], [[Khổng Khiêm]], [[Trương Diên Lãng]], [[Lý Nghiêm]], [[Lý Nhân Củ]], [[Mao Chương]]
# Đường thần truyện đệ thập ngũ - [[Chu Hoằng Chiêu]], [[Phùng Uân]], [[Lưu Diên Lãng]], [[Khang Tư Lập]], [[Khang Nghĩa Thành]], [[Dược Ngạn Trù]]
# Đường thần truyện đệ thập lục - [[Đậu Lô Cách]], [[Lô Trình]], [[Nhâm Viên]], [[Triệu Phượng]], [[Lý Tập Cát]], [[Trương Hiến]], [[Tiêu Hi Phủ]], [[Lưu Tán]], [[Hà Toản]]
# Tấn thần truyện đệ thập thất - [[Tang Duy Hàn]], [[Cảnh Diên Quảng]], [[Ngô Loan]]
# Hán thần truyện đệ thập bát - [[Tô Phùng Cát]], [[Sử Hoằng Triệu]], [[Dương Bân]], [[Vương Chương (Hậu Hán)|Vương Chương]], [[Lưu Thù]], [[Lý Nghiệp]], [[Niếp Văn Tiến]], [[Hậu Tán]], [[Quách Doãn Minh]]
# Chu thần truyện đệ thập cửu - [[Vương Phác]], [[Trịnh Nhân Hối]], [[Hỗ Tái]]
# Tử tiết truyện đệ nhị thập - [[Vương Ngạn Chương]], [[Bùi Ước]], [[Lưu Nhân Thiệm]]
# Tử sự truyện đệ nhị thập nhất - [[Trương Nguyên Đức]], [[Hạ Lỗ Kì]], [[Diêu Hồng]], [[Vương Tư Đồng]], [[Trương Kính Đạt]], [[Địch Tiến Công]], [[Trương Vạn Địch]], [[Thẩm Bân]], [[Vương Thanh]], [[Sử Ngạn Siêu]], [[Tôn Thịnh]]
# Nhất hành truyện đệ nhị thập nhị - [[Trịnh Ngao]], [[Trương Tiến Minh]], [[Thạch Ngang]], [[Trình Phúc Uân]], [[Lý Tự Luân]]
# Đường lục thần truyện đệ nhị thập tam - [[Trương Văn Úy]], [[Dương Thiệp]], [[Trương Sách]], [[Triệu Quang Phùng]], [[Tiết Di Củ]], [[Tô Tuần]]
# Nghĩa nhân truyện đệ nhị thập tứ - [[Lý Tự Chiêu]], [[Lý Tự Bổn]], [[Lý Tự Ân]], [[Lý Tồn Tín]], [[Lý Tồn Hiếu]], [[Lý Tồn Tiến]], [[Lý Tồn Chương]], [[Lý Tồn Hiền]]
# Linh quan truyện đệ nhị thập ngũ - [[Chu Tạp]], [[Kính Tân Ma]], [[Cảnh Tiến]], [[Sử Ngạn Quỳnh]], [[Quách Tùng Khiêm]]
# Hoạn giả truyện đệ nhị thập lục - [[Trương Thừa Nghiệp]], [[Trương Cư Hàn]]
# Tạp truyện đệ nhị thập thất - [[Vương Dung]], [[La Thiệu Uy]], [[Vương Xứ Trực]], [[Lưu Thủ Quang]]
# Tạp truyện đệ nhị thập bát - [[Lý Mậu Trinh]], [[Hàn Kiến]], [[Lưu Nhân Phúc]], [[Hàn Tốn]], [[Dương Sùng Bổn]], [[Cao Vạn Hưng]], [[Ôn Thao]]
# Tạp truyện đệ nhị thập cửu - [[Lô Quang Trù]], [[Đàm Toàn Bá]], [[Lôi Mãn]], [[Chung Truyền]], [[Triệu Khuông Ngưng]]
# Tạp truyện đệ tam thập - [[Chu Tuyên]], [[Vương Sư Phạm]], [[Lý Hãn Chi]], [[Mạnh Phương Lập]], [[Vương Kha]], [[Triệu Sưu]], [[Phùng Hành Tập]]
# Tạp truyện đệ tam thập nhất - [[Thị Thúc Tông]], [[Lý Ngạn Uy]], [[Lý Chấn]], [[Bùi Địch]], [[Vi Chấn]], [[Khổng Tuần]], [[Tôn Đức Chiêu]], [[Vương Kính Nhiêu]], [[Tưởng Ân]]
# Tạp truyện đệ tam thập nhị - [[Lưu Tri Tuấn]], [[Đinh Hội]], [[Hạ Đức Luân]], [[Diêm Bảo]], [[Khang Diên Hiếu]]
# Tạp truyện đệ tam thập tam - [[Trương Toàn Nghĩa]], [[Chu Hữu Khiêm]], [[Viên Tượng Tiên]], [[Chu Hán Tân]], [[Đoạn Ngưng]], Lưu ?, [[Chu Tri Dụ]], [[Lục Tư Đạc]]
# Tạp truyện đệ tam thập tứ - [[Triệu Tại Lễ]], [[Hoắc Ngạn Uy]], [[Phòng Tri Ôn]], [[Vương Yến Cầu]], [[An Trọng Bá]], [[Vương Kiến Lập]], [[Khang Phúc]], [[Quách Diên Lỗ]]
# Tạp truyện đệ tam thập ngũ - [[Hoa Ôn Kì]], [[Trường Tùng Giản]], [[Trương Quân]], [[Dương Ngạn Tuân]], [[Lý Chu]], [[Lưu Xứ Nhượng]], [[Lý Thừa Ước]], [[Trương Hi Sùng]], [[Tương Lý Kim]], [[Trương Đình Uẩn]], [[Mã Toàn Tiết]], [[Hoàng Phủ Ngộ]], [[An Ngạn Uy]], [[Lý Quỳnh]], [[Lưu Cảnh Nham]]
# Tạp truyện đệ tam thập lục - [[Lô Văn Tiến]], [[Lý Kim Toàn]], [[Dương Tư Quyền]], [[Doãn Huy]], [[Vương Hoằng Chí]], [[Lưu Thẩm Giao]], [[Vương Chu]], [[Cao Hành Chu]], [[Bạch Tái Vinh]], [[An Thúc Thiên]]
# Tạp truyện đệ tam thập thất - [[Địch Quang Nghiệp]], [[Phùng Huy]], [[Hoàng Phủ Huy]], [[Đường Cảnh Tư]], [[Vương Tiến (Ngũ Đại)|Vương Tiến]], [[Thường Tư]], [[Tôn Phương Gián]]
# Tạp truyện đệ tam thập bát - [[Vương Tuấn (Ngũ Đại)|Vương Tuấn]], [[Vương Ân]], [[Lưu Từ]], [[Vương Hoàn]] , [[Chiết Tùng Nguyễn]]
# Tạp truyện đệ tam thập cửu - [[Chu Thủ Ân]] , [[Đổng Chương]], [[Phạm Diên Quang]] , [[Lâu Kế Anh]], [[An Trọng Vinh]], [[An Tùng Tiến]], [[Dương Quang Viễn]]
# Tạp truyện đệ tứ thập - [[Đỗ Trọng Uy]], [[Lý Thủ Trinh]], [[Trương Nhạn Trạch]]
# Tạp truyện đệ tứ thập nhất - [[Vương Cảnh Sùng]], [[Triệu Tư Oản]], [[Mộ Dung Ngạn Siêu]]
# Tạp truyện đệ tứ thập nhị - [[Phùng Đạo]], [[Lý Kì]], [[Trịnh Giác]], [[Lý Ngu]], [[Lô Đạo]], [[Tư Không Đĩnh]]
# Tạp truyện đệ tứ thập tam - [[Lưu Hú]], [[Lô Văn Kỉ]], [[Mã Dận Tôn]], [[Diêu Nghĩ]], [[Lưu Nhạc]], [[Mã Cảo]], [[Thôi Cư Kiệm]], [[Thôi Chuyết]], [[Lý Dịch]]
# Tạp truyện đệ tứ thập tứ - [[Hòa Ngưng]], [[Triệu Oánh]], [[Phùng Ngọc]], [[Lô Chất]], [[Lã Kì]], [[Tiết Dung]], [[Hà Trạch]], [[Vương Quyền (Ngũ Đại)|Vương Quyền]], [[Sử Khuê]], [[Long Mẫn]]
# Tạp truyện đệ tứ thập ngũ - [[Lý Tung]], [[Lý Lân]], [[Cổ Vĩ]], [[Đoàn Hi Nghiêu]], [[Trương Doãn (Ngũ Đại)|Trương Doãn]], [[Vương Tùng]], [[Bùi Hạo]], [[Vương Nhân Dụ]], [[Bùi Vũ]], [[Vương Diên]], [[Mã Trọng Tích]], [[Triệu Diên Nghĩa]]
===Khảo===
* Quyển 72: Tứ Di phụ lục đệ nhất [[nhà Liêu|Khiết Đan]]
* Quyển 73: Tứ Di phụ lục đệ nhị Khiết Đan
* Quyển 74: Tứ Di phụ lục đệ tam [[người Hề|Hề]] , [[Thổ Dục Hồn]] , [[người Tatar|Đạt Đát]] , [[Đảng Hạng]] , [[Hãn quốc Đột Quyết|Đột Quyết]] , [[Thổ Phồn]] , [[Cam Châu Hồi Cốt|Hồi Cốt]] , [[Vu Điền]] , [[Cao Ly]] , [[Vương quốc Bột Hải|Bột Hải]] , [[Tân La]] , [[Hắc Thủy Mạt Hạt]] , [[Nam Chiếu]] Man , [[Tang Ca]] Man , [[Côn Minh]] , [[Chiêm Thành]]
* Quyển 75: Ngũ Đại sử ký tự