Khác biệt giữa các bản “Mã Siêu”

Không thay đổi kích thước ,  13 năm trước
n (robot Thêm: pt:Ma Chao)
Năm 191, [[Đổng Trác]] bị [[Lữ Bố]] giết chết. Sau đó [[Lý Thôi]], [[Quách Dĩ]] là 2 tướng cũ của Đổng Trác đánh bại Lữ Bố, uy hiếp [[Hán Hiến Đế]], nắm quyền ở [[Trường An]]. Năm 193, thứ sử Tây Lương Mã Đằng liên kết với Chinh tây tướng quân [[Hàn Toại]] dẫn 10 vạn quân về Trường An. [[Lý Mông]], [[Vương Phương]] là 2 tướng của Đổng Trác kéo quân ra nghênh chiến. Mã Siêu (khi đó mới 17 tuổi) đâm chết Vương Phương, bắt sống Lý Mông. Lý Thôi, Quách Dĩ thấy Mông, Phương cùng bị giết cả bấy giờ mới chỉ giữ vững các cửa thành, mặc bên kia khiêu chiến thế nào cũng không ra. Quả nhiên chưa được hai tháng, quân Mã Ðằng, Hàn Toại cạn lương, hai tướng phải bàn nhau rút quân về.
 
Năm 211, [[Tào Tháo]] lấy danh nghĩa thiên tử triệu Mã Đằng về triều. Mã Đằng bèn tìm kế phản Tào Tháo nhưng kế hoạch bại lộ, Mã Đằng và 2 con Mã Hưu, Mã Thiết bị Tào Tháo giết. [[Mã Đại]] là cháu Mã Đằng trốn về được báo cho Mã Siêu. Mã Siêu tức giận hợp cùng Hàn Toại và bộ tướng là [[Bàng Đức]] kéo 20 vạn quân báo thù cho cha. Quân Tây Lương chiếm được Trường An, rồi chiếm luôn ải Đồng Quan. tàoTào Tháo kéo quân đến [[ải Đồng Quan]] bị Mã Siêu đánh bại, nhờ Hứa Chử cứu thoát, từ đó chỉ cố thủ. Mã Siêu cho quân tấn công liên tục nhưng gặp lúc mùa đông sắp đến, Hàn Toại bàn với Mã Siêu rút quân về. Tào Tháo nhân cơ hội đó thực hiện kế phản gián, khiến Mã siêuSiêu đánh Hàn Toại. Nhân lúc quân Tây Lương rối loạn, Tào Tháo phản công, đánh bại Mã Siêu. Mã Siêu cùng Bàng Đức, Mã Đại mở vòng vây chạy thoát.
 
Năm 213, Mã Siêu trốn về Lũng Tây rồi đem quân đánh chiếm Ký Thành. Mã Siêu trọng dụng [[Dương Phụ]] là tướng cũ của Ký Thành. Sau đó, Dương Phụ bất ngờ đánh úp Mã Siêu, lại gặp [[Hạ Hầu Uyên]] trợ giúp Dương Phụ nên Mã Siêu chống cự không lại, cùng Bàng Đức, Mã Đại đến [[Hán Trung]] đầu hàng [[Trương Lỗ]].
Người dùng vô danh