Khác biệt giữa các bản “Tiếng Việt”

không có tóm lược sửa đổi
fam2 = [[Ngữ tộc Môn-Khmer|Nhóm Môn-Khmer]]<ref name="Tranh luận" /> |
fam3 = [[Ngữ chi Việt|Nhánh Việt-Mường]] |
nation ={{Cờ|Việt Nam}} [[Việt Nam]]<ref>{{chú thích web|url=http://khoavanhoc-ngonngu.edu.vn/home/index.php?option=com_content&view=article&id=1422%3Ath-ng-ca-ting-vit-trong-thi-k-hi-nhp-quc-t-hin-nay&catid=71%3Angon-ng-hc&Itemid=107&lang=vi|title=Thế đứng của tiếng Việt trong thời kỳ hội nhập quốc tế hiện nay|accessdate=2012-03-11}}</ref> <br />{{Cờ|Cộng hòa Séc}} [[Cộng hòa Séc]] (ngôn ngữ dân tộc thiểu số)<ref>http://zpravy.idnes.cz/vietnamci-oficialni-narodnostni-mensinou-fiq-/domaci.aspx?c=A130703_133019_domaci_jj</ref>|
iso1 = vi |
iso2 = vie |