Mở trình đơn chính

Các thay đổi

Công thức tính '''σ(n)''' như sau
 
<math>\sigma(n)= \frac {{p_1}^{\alpha_1beta_1 + 1}-1} {{p_1}-1} \dot \frac {{p_2}^{\alpha_2beta_2 + 1}-1} {{p_2}-1} \dots \frac {{p_k}^{\alpha_kbeta_k + 1}-1} {{p_k}-1} </math>
 
Xem thêm :[[Hàm tống các ước]]
Người dùng vô danh