Khác biệt giữa các bản “Chia hết”

Do đó số tất cả các ước tự nhiên của ''n'' là
 
:<math> \tau(n) = (\alpha_1beta_1 + 1) (\alpha_2beta_2 + 1) \cdots (\alpha_kbeta_k + 1), </math>
:ví dụ: <math>6936 = 2^3 \times 3 \times 17^2 , \,\!</math>, nên số 6936 có số các ước tự nhiên là (3+1).(1+1).(2+1)=24.
 
Người dùng vô danh