Be be nhat

Gia nhập ngày 21 tháng 12 năm 2012
không có tóm lược sửa đổi
(Tẩy trống trang)
{| id="mp-topbanner" style="width: 100%; margin-top: 2px; background: transparent;"
| style="border: 1px solid #CCCCCC; background: #ffffff; vertical-align: top;" | {{Trang Chính/Đầu trang}}
|}<!-------------------- Bên trái -------------------->
{| id="mp-upper" style="margin-top: 2px; background: none"
| id="mp-left" style="width: 50%; border: 1px solid #d4d4d4; background: #ffffff; vertical-align: top; color: #000000;" |
{| style="padding: 2px; width: 100%; vertical-align: top; background: #ffffff"
! id="mp-tfa-head" | <div style="position: absolute; margin-top: -6px; margin-left: 5px;">[[Tập tin:Emblem-star.svg|39px|link=|alt=]]</div><div style="border: 1px solid #5897dd; background: #cedff2; text-align: left; font-size: 120%; font-weight: bold; padding: 2px 2px;"><div id="mp-tfa-h2" style="margin-left: 46px;">
[[Wikipedia:Hình ảnh chọn lọc|<span style="color: #000000;">Hình ảnh chọn lọc</span>]]</div></div>
|-
| id="mp-tfp" style="color: #000000; font-size: 100%; padding: 6px;" | {{Trang Chính/Hình ảnh}}
|-
! id="mp-otd-head" | <div style="position: absolute; margin-top: -8px; margin-left: 5px;">[[Tập tin:Office-calendar-modified.svg|41px|link=|alt=]]</div><div style="border: 1px solid #daa520; background: #f9f09f; text-align: left; font-size: 120%; font-weight: bold; padding: 2px 2px;"><div id="mp-otd-h2" style="margin-left: 46px;">[[Wikipedia:Ngày này năm xưa|<span style="color: #000000;">Ngày này năm xưa</span>]]</div></div>
|-
| id="mp-otd" style="color: #000000; font-size: 100%; padding: 6px;" | {{Trang Chính/Ngày này năm xưa}}
|}<!-------------------- Bên phải -------------------->
| style="width: 50%; border: 1px solid #d4d4d4; background: #FFFFFF; vertical-align: top;" |
{| style="width: 100%; padding: 2px; vertical-align: top; background: #FFFFFF"
! id="mp-dyk-head" | <div style="position: absolute; margin-top: -6px; margin-left: 5px;">[[Tập tin:Help-browser-red.svg|37px|link=|alt=]]</div><div style="border: 1px solid #e05f62; background: #f2c3c4; text-align: left; font-size: 120%; font-weight: bold; padding: 2px 2px;"><div id="mp-dyk-h2" style="margin-left: 46px;">[[Wikipedia:Bạn có biết|<span style="color: #000000;">Bạn có biết?</span>]]</div></div>
|-
| id="mp-dyk" style="color: #000000; font-size: 100%; padding: 6px;" | {{Trang Chính/Bạn có biết}}
|-
! id="mp-itn-head" | <div style="position: absolute; margin-top: -6px; margin-left: 5px;">[[Tập tin:Globe-with-clock.svg|38px|link=|alt=]]</div><div style="border: 1px solid #e68d5d; background:#ffd6c0; text-align: left; font-size: 120%; font-weight: bold; padding: 2px 2px;"><div id="mp-itn-h2" style="margin-left: 46px;">[[Chủ đề:Thời sự|<span style="color: #000000;">Tin tức</span>]]</div></div>
|-
| id="mp-itn" style="color: #000000; font-size: 100%; padding: 6px;" | {{Trang Chính/Tin tức}}
|-
|}
|}
__NOTOC__ __NOEDITSECTION__
{{noexternallanglinks}}