Khác biệt giữa các bản “Cổ phiếu”

n
:{{tick}}''Tóm lại'', ''Giá thị trường'' của cổ phiếu được xác định bởi quan hệ ''cung - cầu'' trên thị trường. ''Giá trị thị trường'' cổ phiếu của một công ty phụ thuộc rất nhiều yếu tố, do vậy nó ''thường xuyên biến động''.
 
===Cổ phiếu ưu đãi===
====Khái niệm và Quyền lợi (Lịch Sự Kiện - Cổ Tức)====
'''[[Cổ phiếu ưu đãi]]''' là chứng chỉ xác nhận quyền sở hữu trong một công ty, đồng thời cho phép người nắm giữ loại cổ phiếu này được hưởng một số quyền lợi ưu tiên hơn so với cổ đông phổ thông. Người nắm giữ cổ phiếu ưu đãi được gọi là ''cổ đông ưu đãi'' của công ty.
 
Cổ phiếu thưởng, cổ phiếu chia tách: cổ phiếu sẽ được chia nhỏ theo tỉ lệ công ty đã công bố. Ví dụ công ty công bố tỉ lệ thưởng hoặc chia tách là 10:2 => nghĩa là 10 cổ phiếu sẽ thành 12 cổ phiếu, nếu bạn đang có 10 cổ phiếu bạn sẽ được nhận thêm 2 cổ phiếu.
 
====Các loại Cổ phiếu ưu đãi====
*''[[Cổ phiếu ưu đãi]] tích lũy'': là loại cổ phiếu ưu đãi có tính chất đảm bảo thanh toán cổ tức. Khi công ty gặp khó khăn, không thanh toán được hoặc chỉ thanh toán một phần cổ tức, thì số chưa thanh toán đó được tích lũy hay cộng dồn và công ty phải trả số cổ tức này trước khi công bố trả cổ tức cho cổ đông thường. Hầu hết cổ phiếu ưu đãi của các công ty là loại cổ phiếu ưu đãi tích lũy và không tham dự.
*''Cổ phiếu ưu đãi không tích lũy'': là loại cổ phiếu ưu đãi mà khi công ty gặp khó khăn không trả được cổ tức trong năm tài chính, thì cổ đông ưu đãi đó cũng mất quyền nhận số cổ tức trong năm đó.