Khác biệt giữa các bản “Toán tử Hamilton”

n
& = -\frac{\hbar^2}{2m}\nabla^2+ V(\mathbf{r},t)
\end{align} </math>
===Phương trình SchrodingerSchrödinger và toán tử Hamilton===
''Xem bài viết chính [[phương trình SchrodingerSchrödinger]]
 
Cho [[hàm sóng]] <math>\Psi(\mathbf{r},t)</math>.Ta có [[phương trình Schrödinger]] phụ thuộc vào thời gian của hàm sóng đó là
136

lần sửa đổi