Khác biệt giữa các bản “Hóa vô cơ”

* PHẢN ỨNG KẾT HỢP là phản ứng tạo thành một chất mới từ hai chất khác nhau. Thí dụ CaO + CO<sub>2/sub>2 = CaCO<sub></sub>3
* PHẢN ỨNG PHÂN HỦY là trong đó 1 chất bị phân tích thành 2 hay nhiền chất khác nhau. Thí dụ
CaCO<sub>3</sub> = CaO + CO<sub>2</sub>
* PHẢN ỨNG THẾ là phản ứng giữa 1 kim loại mạnh với 1 muối cua kim loại yếu hơnt trong đó nguyên tử kim loại mạnh này thay thế kim loại yếu. Thí dụ: Fe + CuCl<sub>2</sub> = FeCl<sub>2</sub> + Cu
* PHẢN ỨNG TRAO ĐỔI trong dung dịch các chất điện ly,là phản ứng giữa các ion dương với các ion âm tạo thành các chất kết tủa, chất dễ bay hơi và các chất điện ly yếu
Người dùng vô danh