Khác biệt giữa các bản “Phó Tuấn”

Added {{unreferenced}} tag to article (TW)
(Added {{unreferenced}} tag to article (TW))
{{unreferenced|date=tháng 8 2013}}
'''Phó Tuấn''' (chữ Hán: 傅俊, ? – 31), tự Tử Vệ, người Tương Thành, Toánh Xuyên <ref>Nay là [[Vũ Châu]], [[Hứa Xương]], [[Hà Nam (Trung Quốc)|Hà Nam]]</ref>, tướng lĩnh, khai quốc công thần nhà [[Đông Hán]], một trong [[Vân Đài nhị thập bát tướng]].