Khác biệt giữa các bản “La Nhữ Tài”

Không thay đổi kích thước ,  8 năm trước
Lý Tự Thành sinh hoạt khắc khổ giản dị, sử chép “''không thích tửu sắc, ăn uống qua loa, cùng bộ hạ đồng cam cộng khổ''” <ref>Tra Kế Tá – Sách đã dẫn, quyển 1</ref>. Còn La Nhữ Tài ham tiền hiếu sắc, thê thiếp thành bầy, mang theo trong quân, bày đủ trò vui chơi tiêu khiển, Lý Tự Thành ghét lắm, đâm ra nghị kỵ, rồi giết chết ông <ref>Ngô Vĩ Nghiệp - Sách đã dẫn, quyển 9 chép: kẻ học trò ở Hoàng Châu là Trần mỗ đi lại với Lý Tự Thành, La Nhữ Tài tìm cách ly gián, ý đồ ‘dùng miệng lưỡi khiến hai tên giặc đánh lẫn nhau, thì diệt được cả’. Ông trước hết nói với Tự Thành: “Nhữ Tài ắt gây biến”. Tự Thành không nghe. Trần sinh đến chỗ Nhữ Tài nói: “Tướng quân lo người ta lấy ngựa xấu đổi ngựa tốt, sao không tự đóng dấu, để phân biệt với họ?” Nhữ Tài nghe theo. Trần sinh đóng các chữ ‘tiền’, ‘hậu’, ‘tả’, ‘hữu’ lên con ngựa, rồi quay về báo với Tự Thành: “La doanh thông mưu với (Tả) Lương Ngọc, đóng chữ ‘tả’ lên con ngựa để làm dấu đấy.” Tự Thành tin là thật, bèn giết chết Nhữ Tài</ref>.
 
[[Bành Tôn Di]] - [[Bình khấu chí]] kể rằng: ''sau khi Nhữ Tài bị giết, quân đội của ông huyên náo, Tự Thành đưa đại quân đến trấn áp, 7 ngày mới xong''. BọnNhóm Dương Thừa Tổ, Vương Long không phục, đưa quân bản bộ đến hàng Thiểm Tây tổng đốc Tôn Truyện Đình.
 
==Giai thoại liên quan: Phượng Dương Hoa Cổ==