Khác biệt giữa các bản “A-hàm”

n
#[[Tăng nhất a-hàm]] (zh. 增壹阿含, sa. ''ekottarikāgama'').
 
A-hàm tập hợp các giáo lí cơ bản của [[Tiểu thừa]] mà Phật đã từng thuyết giảng như [[Tứ diệu đế]], [[Bát chính đạo]], [[Duyên khởi]], [[Nghiệp]]... Các Bộ kinh thuộc văn hệ Pali của Tiểu thừa phần lớn đều trùng hợp với A-hàm, nhưng Bộ kinh thì có thêm phần thứ năm thì được gọi là [[Tiểu bộ kinh]] (pi. ''khuddaka-nikāya'').
 
==Tham khảo==
Người dùng vô danh