Difference between revisions of "Vương quốc Israel (thống nhất)"

no edit summary
{{thiếu nguồn gốc}}
{{dablink|Bài này viết về Vương quốc Israel đầu tiên được cai trị bởi Saul, David và Solomon; về vương quốc phía bắc trong thời phân chia, xin xem [[Vương quốc Israel (Samaria)]]}}