Khác biệt giữa các bản “Cao Tổ”

*[[Thác Bạt Thập Dực Kiền|Đại Cao Tổ]] tại vị 338 - 376
*[[Mộ Dung Hối|Tiền Yên Cao Tổ]] (truy tôn)
*[[Cao Hoan|Bắc Tề Cao Tổ]] (truy tôn, còn có miếu hiệu khác là Thái Tổ)
*[[Bắc Chu Vũ Đế|Bắc Chu Cao Tổ]]
*[[Tùy Văn Đế|Tùy Cao Tổ]] (581 - 604)