Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Túc Tổ”

 
==Danh sách==
* [[Bắc Ngụy Túc Tổ]] Nguyên Hiệp (do [[Bắc Ngụy Hiếu Trang Đế]] truy tôn)
* [[Nam Chu Túc Tổ]] Vũ Cư Thường
* [[Hậu Lương Túc Tổ]] Chu Ảm
* [[Hậu Tấn Túc Tổ]] Thạch Bân
* [[Liêu Túc Tổ]] Gia Luật Nậu Lý Tư
 
==Xem thêm==
*[[Cao Tổ]]