Khác biệt giữa các bản “Beatrix của Hà Lan”

| {{dts|1968|9|25}}
| {{dts|2004|4|24}}
| [[Công chúanương Mabel xứcủa Orange-Nassau|Mabel Wisse Smit]]
| {{plainlist|
* [[Nữ Bá tước Luana xứ Orange-Nassau, Jonkvrouwe van Amsberg|Nữ Bá tước Luana]]