Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Chu trình thạch học”

không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
(4) Đá magma → Đá magma xâm nhập → Đá biến chất → magma
 
(5) Đá biến chất → Trầm tích → Đá trầm tích → Đá biến chất → magma (có thể xuất phát từ thiên thạch)
 
(6) Đá trầm tích → Trầm tích → Đá trầm tích → Đá biến chất → magma (có thể xuất phát từ thiên thạch)
Bài viết của Huỳnh Lê Phước Trí
Người dùng vô danh