Mở trình đơn chính

Các thay đổi

n
Bản mẫu nói rõ là để trang TL chứ ai để vào bài viết.
 
{{Bài dịch|en|Norwegian Vietnamese}}
{{Infobox ethnic group
|group = Người Việt ở Na Uy|poptime = khoảng 20,871 (2012)<ref>{{cite web