Khác biệt giữa các bản “Cao Tổ”

== Các vua Cao Tổ ==
*[[Vương Hợi|Thương Cao Tổ]] (do [[Thành Thang]] truy tôn)
*[[Hán Cao Tổ]] (202 TCN - 195 TCN) miếu hiệu Thái Tổ nhưng sử thường gọi là Cao Tổ
*[[Tào Phi|Ngụy Cao Tổ]] (220-226) còn có miếu hiệu khác là Thế Tổ
*[[ThácLưu Bạt Thập Dực KiềnUyên|ĐạiHán Cao Tổ]] tại vị 338 (304- 376310)
*[[MộTrương Dung HốiThực|Tiền YênLương Cao Tổ]] (truy tôn314-320)
*[[Thác Bạt Thập Dực Kiền|Đại Cao Tổ]] (338-376)
*[[Phù Kiện|Tiền Tần Cao Tổ]]
*[[Mộ Dung Hối|Tiền Yên Cao Tổ]] (do [[Mộ Dung Hoảng|Tiền Yên Thái Tổ]] truy tôn)
*[[Cao Hoan|Bắc Tề Cao Tổ]] (truy tôn, còn có miếu hiệu khác là Thái Tổ)
*[[Bắc Chu Vũ Đế|Bắc Chu Cao Tổ]]