Khác biệt giữa các bản “Cao Tổ”

*[[Lưu Uyên|Hán Cao Tổ]] (304-310)
*[[Trương Thực|Tiền Lương Cao Tổ]] (314-320)
*[[Thạch Lặc|Hậu Triệu Cao Tổ]] (319-333)
*[[Thác Bạt Thập Dực Kiền|Đại Cao Tổ]] (338-376)
*[[Phù Kiện|Tiền Tần Cao Tổ]] (350-355)
*[[Mộ Dung Hối|Tiền Yên Cao Tổ]] (do [[Mộ Dung Hoảng|Tiền Yên Thái Tổ]] truy tôn)
*[[Khất Phục Càn Quy|Hậu Tần Cao Tổ]] (388-400) và (409-412)
*[[Diêu Hưng|Hậu Tần Cao Tổ]] (393-416)
*[[Cao Hoan|Bắc Tề Cao Tổ]] (truy tôn, còn có miếu hiệu khác là Thái Tổ)
*[[Bắc Chu Vũ Đế|Bắc Chu Cao Tổ]]