Khác biệt giữa các bản “Cao Tổ”

*[[Phù Kiện|Tiền Tần Cao Tổ]] (350-355)
*[[Mộ Dung Hối|Tiền Yên Cao Tổ]] (do [[Mộ Dung Hoảng|Tiền Yên Thái Tổ]] truy tôn)
*[[Khất Phục Càn Quy|HậuTây Tần Cao Tổ]] (388-400) và (409-412)
*[[Diêu Hưng|Hậu Tần Cao Tổ]] (393-416)
*[[Lưu Dụ|Tống Cao Tổ]] (420-422)
*[[Nguyên Hoành|Bắc Ngụy Cao Tổ]] (471-499)
*[[Lương Vũ Đế|Nam Lương Cao Tổ]] (502-549)
*[[Cao Hoan|Bắc Tề Cao Tổ]] (truy tôn, còn có miếu hiệu khác là Thái Tổ)
*[[Trần Vũ Đế|Trần Cao Tổ]] (557-559)
*[[Bắc Chu Vũ Đế|Bắc Chu Cao Tổ]]
*[[Tùy Văn Đế|Tùy Cao Tổ]] (581 - 604)