Khác biệt giữa các bản “Trạm Trôi”

Trang mới: Thị trấn Trạm Trôi (thường gọi tắt là Trôi) là huyện lị của huyện Hoài Đức, tỉnh Hà Tây, đồng thời là thị trấn duy nhất của huyện. Trạ...
(Trang mới: Thị trấn Trạm Trôi (thường gọi tắt là Trôi) là huyện lị của huyện Hoài Đức, tỉnh Hà Tây, đồng thời là thị trấn duy nhất của huyện. Trạ...)
(Không có sự khác biệt)
Người dùng vô danh