Khác biệt giữa các bản “Tiếng Abkhaz”

không có tóm lược sửa đổi
(Trang mới: “'''Tiếng Abkhaz''' là ngôn ngữ chủ yếu do người Abkhaz sử dụng. Nó là ngôn ngữ chính thức của Abkhazia, nơi có 100.000 người …”)
 
'''Tiếng Abkhaz''' là ngôn ngữ chủ yếu do người Abkhaz sử dụng. Nó là ngôn ngữ chính thức của [[ Abkhazia]], nơi có 100.000 người sử dụng.
 
==Chữ viết==
 
{| class="wikitable IPA"
| style="width:5em; text-align:center; padding: 3px;" | А а <br /> [a]
| style="width:5em; text-align:center; padding: 3px;" | Б б <br /> [b]
| style="width:5em; text-align:center; padding: 3px;" | В в <br /> [v]
| style="width:5em; text-align:center; padding: 3px;" | Г г <br /> [ɡ]
| style="width:5em; text-align:center; padding: 3px;" | Гь гь <br /> [ɡʲ]
| style="width:5em; text-align:center; padding: 3px;" | Гә гә <br /> [ɡʷ]
| style="width:5em; text-align:center; padding: 3px;" | Ҕ ҕ <br /> [ʁ/ɣ]
| style="width:5em; text-align:center; padding: 3px;" | Ҕь ҕь <br /> [ʁʲ/ɣʲ]
|-
| style="width:5em; text-align:center; padding: 3px;" | Ҕә ҕә <br /> [ʁʷ/ɣʷ]
| style="width:5em; text-align:center; padding: 3px;" | Д д <br /> [d]
| style="width:5em; text-align:center; padding: 3px;" | Дә дә <br /> [dʷ]
| style="width:5em; text-align:center; padding: 3px;" | Е е <br /> [ɛ]
| style="width:5em; text-align:center; padding: 3px;" | Ж ж <br /> [ʐ]
| style="width:5em; text-align:center; padding: 3px;" | Жь жь <br /> [ʒ]
| style="width:5em; text-align:center; padding: 3px;" | Жә жә <br /> [ʒʷ]
| style="width:5em; text-align:center; padding: 3px;" | З з <br /> [z]
|-
| style="width:5em; text-align:center; padding: 3px;" | Ӡ ӡ <br /> [d͡z]
| style="width:5em; text-align:center; padding: 3px;" | Ӡә ӡә <br /> [d͡ʑʷ]
| style="width:5em; text-align:center; padding: 3px;" | И и <br /> [j/jɨ/ɨj/i]
| style="width:5em; text-align:center; padding: 3px;" | К к <br /> [kʼ]
| style="width:5em; text-align:center; padding: 3px;" | Кь кь <br /> [kʼʲ]
| style="width:5em; text-align:center; padding: 3px;" | Кә кә <br /> [kʼʷ]
| style="width:5em; text-align:center; padding: 3px;" | Қ қ <br /> [kʰ]
| style="width:5em; text-align:center; padding: 3px;" | Қь қь <br /> [kʲʰ]
|-
| style="width:5em; text-align:center; padding: 3px;" | Қә қә <br /> [kʷʰ]
| style="width:5em; text-align:center; padding: 3px;" | Ҟ ҟ <br /> [qʼ]
| style="width:5em; text-align:center; padding: 3px;" | Ҟь ҟь <br /> [qʼʲ]
| style="width:5em; text-align:center; padding: 3px;" | Ҟә ҟә <br /> [qʼʷ]
| style="width:5em; text-align:center; padding: 3px;" | Л л <br /> [l]
| style="width:5em; text-align:center; padding: 3px;" | М м <br /> [m]
| style="width:5em; text-align:center; padding: 3px;" | Н н <br /> [n]
| style="width:5em; text-align:center; padding: 3px;" | О о <br /> [ɔ]
|-
| style="width:5em; text-align:center; padding: 3px;" | П п <br /> [pʼ]
| style="width:5em; text-align:center; padding: 3px;" | Ҧ ҧ <br /> [pʰ]
| style="width:5em; text-align:center; padding: 3px;" | Р р <br /> [r]
| style="width:5em; text-align:center; padding: 3px;" | С с <br /> [s]
| style="width:5em; text-align:center; padding: 3px;" | Т т <br /> [tʼ]
| style="width:5em; text-align:center; padding: 3px;" | Тә тә <br /> [tʼʷ]
| style="width:5em; text-align:center; padding: 3px;" | Ҭ ҭ <br /> [tʰ]
| style="width:5em; text-align:center; padding: 3px;" | Ҭә ҭә <br /> [tʷʰ]
|-
| style="width:5em; text-align:center; padding: 3px;" | У у <br /> [w/wɨ/ɨw/u]
| style="width:5em; text-align:center; padding: 3px;" | Ф ф <br /> [f]
| style="width:5em; text-align:center; padding: 3px;" | Х х <br /> [x/χ]
| style="width:5em; text-align:center; padding: 3px;" | Хь хь <br /> [xʲ/χʲ]
| style="width:5em; text-align:center; padding: 3px;" | Хә хә <br /> [xʷ/χʷ]
| style="width:5em; text-align:center; padding: 3px;" | Ҳ ҳ <br /> [ħ]
| style="width:5em; text-align:center; padding: 3px;" | Ҳә ҳә <br /> [ħʷ]
| style="width:5em; text-align:center; padding: 3px;" | Ц ц <br /> [t͡s]
|-
| style="width:5em; text-align:center; padding: 3px;" | Цә цә <br /> [t͡ɕʷʰ]
| style="width:5em; text-align:center; padding: 3px;" | Ҵ ҵ <br /> [t͡sʼ]
| style="width:5em; text-align:center; padding: 3px;" | Ҵә ҵә <br /> [t͡ɕʼʷ]
| style="width:5em; text-align:center; padding: 3px;" | Ч ч <br /> [t͡ʃʰ]
| style="width:5em; text-align:center; padding: 3px;" | Ҷ ҷ <br /> [t͡ʃʼ]
| style="width:5em; text-align:center; padding: 3px;" | Ҽ ҽ <br /> [t͡ʂʰ]
| style="width:5em; text-align:center; padding: 3px;" | Ҿ ҿ <br /> [t͡ʂʼ]
| style="width:5em; text-align:center; padding: 3px;" | Ш ш <br /> [ʂʃ]
|-
| style="width:5em; text-align:center; padding: 3px;" | Шь шь <br /> [ʃ]
| style="width:5em; text-align:center; padding: 3px;" | Шә шә <br /> [ʃʷ]
| style="width:5em; text-align:center; padding: 3px;" | Ы ы <br /> [ɨ]
| style="width:5em; text-align:center; padding: 3px;" | Ҩ ҩ <br /> [ɥ/ɥˤ]
| style="width:5em; text-align:center; padding: 3px;" | Џ џ <br /> [d͡ʐ]
| style="width:5em; text-align:center; padding: 3px;" | Џь џь <br /> [d͡ʒ]
| style="width:5em; text-align:center; padding: 3px;" | Ь ь <br /> [ʲ]
| style="width:5em; text-align:center; padding: 3px;" | Ә ә <br /> [ʷ]
|}
7.431

lần sửa đổi