Khác biệt giữa các bản “Mục Tông”

* [[Đường Mục Tông]] Lý Hằng, tại vị 820-824
* [[Liêu Mục Tông]] Da Luật Cảnh, tại vị 951-969
* [[Cao Ly Mục Tông]] Vương Tụng, tại vị 997-1009 (có miếu hiệu khác là Mẫn Tông)
* Nguyên Mục Tông [[Thuật Xích]] (truy tôn)
* [[Minh Mục Tông]] Chu Tái Hậu, niên hiệu là Long Khánh, tại vị 1566-1572