Khác biệt giữa các bản “Minh Thành Tổ”

không có tóm lược sửa đổi
Trong thời gian cai trị của mình, ông đã cử hai tướng Trương Phụ và Mộc Thạnh cầm quân sang đánh Đại Việt năm 1406. Hai tướng đó là hai trong số các tướng Uông Quảng Dương, Mộc Thạnh, Mộc Anh, Lưu Bá Ôn, Liễu Thăng, Vương Thông, Trần Hiệp, Hạ Bình, Hoàng Phúc, Thôi Tụ, Lý Lượng, Triệu Quân Dụng, Hồ Đại Hải, Lý Khánh, Trương Phụ, Lý Đằng. Uông Quảng Dương đứng đầu, có con gái là Uông Quảng Trinh, Liễu Thăng đứng thứ 5 còn Mộc Thạnh và Mộc Anh đứng thứ 2 và 3. Duy có Trương Phụ đứng thứ hai từ dưới lên sau Lý Đằng.
 
Nhằm thủ tiêu nền [[văn hóa]] của [[người Việt]], ngay năm 1406, khi phát binh đánh [[Đại Ngu]], [[Minh Thành Tổ]] đã ban sắc viết:
:''Khi binh lính vào nước Nam, trừ các kinh [[Nho giáo|Nho gia]], kinh [[Phật]], [[đạo giáo|đạo Lão]] không thiêu hủy. Ngoài ra, tất cả sách vở, văn tự cho đến các loại văn tự ghi chép ca lý dân gian, hay sách dạy trẻ con học… đều đốt hết. Phàm những văn bia do Trung Quốc dựng từ xưa thì đều phải giữ cẩn thận, còn các bia do An Nam dựng thì phá hủy tất cả, một chữ không để sót<ref>Viện Sử học, sách đã dẫn, tr 338</ref>.''
 
Năm 1407, Minh Thành Tổ ra chiếu lệnh thứ hai nhằm hủy diệt văn văn hóa triệt để hơn<ref>Viện Sử học, sách đã dẫn, tr 339</ref>.:
:''Nhiều lần trẫm đã bảo các ngươi, phàm An Nam có văn tự gì, kể cả các câu hát dân gian,… các bia dù dựng lên một mảnh, hễ nom thấy là phá hủy hết. … Sách vở do quân lính bắt được phải ra lệnh đốt luôn, chớ được lưu lại''
 
Sự hủy diệt đó khiến [[Ngô Sĩ Liên]], nhà sử học chứng kiến những sự kiện này than rằng:
:''Giáo mác đầy đường đâu cũng thấy quân Minh cuồng bạo. Sách vở cả nước thành một đống tro tàn''
 
Năm 1418, [[nhà Minh]] sai Hạ Thanh và Hạ Thì sang thu các loại sách ghi chép về sự tích xưa của người Việt đưa về Trung Quốc.
== Qua đời ==
 
Người dùng vô danh