Khác biệt giữa các bản “Trương Nhạc Hành”

 
==Gia nhập Thái Bình Thiên Quốc==
Ngày 19/6 năm thứ 6 (1856), Trĩ Hà Tập thất thủ, Nhạc Hành rút về phía nam. Ngày 16/7, ông đánh hạ trong trấn Tam Hà Tiêm <ref>Nay là trấn Tam Hà Tiêm, huyện [[Cố Thủy]], Hà Nam</ref>. Nhạc Hành trở lên phía bắc, vào ngày 24/8 giành lại Trĩ Hà Tập.
 
Năm thứ 7 (1857), quân Niệp hội họp với quân Thái Bình của [[Trần Ngọc Thành]], [[Lý Tú Thành]] ở giao giới Hoắc Khâu, [[Lục An]], Nhạc Hành tiếp nhận sự lãnh đạo của Thái Bình Thiên Quốc, thụ phong làm Chính bắc chủ tướng. Từ đây, quân Niệp đổi dùng cờ xí của Thái Bình Thiên Quốc. Ngày 13/10, ông lui về Lục An.
 
Hạ tuần tháng 5 năm thứ 8 (1858), Nhạc Hành soái binh lên bắc, đi quanqua [[Chánh Dương Quan]], [[Hạp Thạch Khẩu]], chiếm lấy Hoài Viễn, [[Lâm Hoài |Lâm Hoài]] và 2 huyện thuộc phủ [[Phượng Dương]], khống chế tuyến giao thông [[sông Hoài]], cắt đứt con đường vận chuyển muối đi Hoài Bắc. Tháng 11, Nhạc Hành cùng quân Thái Bình ở [[Lô Châu|Lư Châu]] nam hạ, phối hợp với Trần Ngọc Thành, Lý Tú Thành đánh bại quân Tương trong chiến dịch Tam Hà.
 
Mùa hạ năm sau (1859), Nhạc Hành phái Cung Đắc Thụ đưa quân vượt sông Hoài, liên hiệp với tướng Thái Bình ở Lư Châu là Ngô Như Hiếu đánh hạ Hoài Viễn, nối liền khu vực hoạt động của hai phong trào khởi nghĩa. Tháng 11, ông lui về Định Viễn.
 
Năm thứ 10 (1860), Nhạc Hành phái [[Trương Tông Vũ]] soái 3 vạn quân Niệp chủ lực tấn công phía sau quân Thanh ở Tô Bắc, chiếm lãnh Thanh Giang Phổ <ref>Nay là Hoài Âm, địa cấp thị [[Hoài An]], [[Giang Tô]]</ref>, được Thái Bình Thiên Quốc phong làm Ốc vương.
 
Năm thứ 11 (1861), Nhạc Hành đông tiến đến Dĩnh Thượng. Tháng 2 năm sau (1862), ông cùng bộ tướng của Trần Ngọc Thành là bọn [[Trần Đắc Tài]], [[Lại Văn QuangQuan]]g hiệp công phủ Dĩnh Châu <ref>Nay là địa cấp thị [[Phụ Dương]], [[An Huy]]</ref>. Tháng 5, Trần Ngọc Thành bị bắt, ông đơn độc kiên trì chiến đấu ở lưu vực sông Hoài.
 
==Kết cục==