Khác biệt giữa các bản “Trương Nhạc Hành”

n
Mùa hạ năm sau (1859), Nhạc Hành phái Cung Đắc Thụ đưa quân vượt sông Hoài, liên hiệp với tướng Thái Bình ở Lư Châu là Ngô Như Hiếu đánh hạ Hoài Viễn, nối liền khu vực hoạt động của hai phong trào khởi nghĩa. Tháng 11, ông lui về Định Viễn.
 
Năm thứ 10 (1860), Nhạc Hành phái [[Trương Tông Vũ]] soái 3 vạn quân Niệp chủ lực tấn công phía sau quân Thanh ở Tô Bắc, chiếm lãnh Thanh Giang Phổ <ref>Nay là [[Hoài Âm]], địa cấp thị [[Hoài An]], [[Giang Tô]]</ref>, được Thái Bình Thiên Quốc phong làm Ốc vương.
 
Năm thứ 11 (1861), Nhạc Hành đông tiến đến Dĩnh Thượng. Tháng 2 năm sau (1862), ông cùng bộ tướng của Trần Ngọc Thành là bọn [[Trần Đắc Tài]], [[Lại Văn Quan]]g hiệp công phủ Dĩnh Châu <ref>Nay là địa cấp thị [[Phụ Dương]], [[An Huy]]</ref>. Tháng 5, Trần Ngọc Thành bị bắt, ông đơn độc kiên trì chiến đấu ở lưu vực sông Hoài.