Khác biệt giữa các bản “Thành đế”

* [[Thác Bạt Mao|Đại Thành Đế]] (truy tôn)
* [[Tấn Thành Đế]]
* [[Bắc Tề Vũ Thành Đế]]
* [[Đại Hoa Dư|Bột Hải Thành Đế]] (truy tôn, thụy hiệu thật là Thành Vương)
* [[Đạo Quang|Thanh Thành Đế]]