Khác biệt giữa các bản “Cộng hòa Miền Nam Việt Nam”

không có tóm lược sửa đổi
}}
 
'''Cộng hòa miền Nam Việt Nam''' là tên gọi của chính thể do Đại hội Quốc dân Miền Nam nòng cốt [[Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam]], [[Liên minh các Lực lượng Dân tộc, Dân chủ và Hòa bình Việt Nam]] dưới sự lãnh đạo của [[Đảng Cộng sản Việt Nam]] thành lập ở miền Nam Việt Nam để tạo uy thế chính trị trên bình diện quốc tế, chống lại quân đội [[Hoa Kỳ|Mỹ]] và chính quyền [[Việt Nam Cộng hòa]]. Chính thể Cộng hòa Miền Nam Việt Nam là chính thể quản lý các vùng đất do phía những người cáchcộng mạngsản kiểm soát, sau [[30 tháng 4]], [[1975]] quản lý toàn bộ Miền Nam Việt Nam cho đến khi thống nhất nhà nước. Tên đầy đủ chính phủ của chính thể này là: Chính phủ Cách mạng Lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam.
 
Tuy do Đảng Lao động chủ trương thành lập, nhưng "đường lối rộng rãi của mình có thể tranh thủ được rộng rãi nhiều lực lượng, những người không thuộc đảng phái nào nhưng ủng hộ độc lập hòa bình"<ref>http://www.daidoanket.vn/index.aspx?Menu=1434&Chitiet=60316&Style=1</ref>
45

lần sửa đổi