Khác biệt giữa các bản “Trường điện từ”

 
Dạng vi phân:
:<math>\nabla \times \mathbf {E} = - {d\mathbf{BdB} \over d\mathbf t{dt}} \,</math>
 
Dạng tích phân:
:<math>\oint_{C} \mathbf E d \mathbf {ldl} = - \int_{S}^{} {d\mathbf {B} \over d\mathbf t{dt}} d\mathbf {SdS} \,</math>
 
=== Phương trình Maxwell-Ampere ===
Người dùng vô danh