Mở trình đơn chính

Các thay đổi

n
<math>\sigma(n)= \frac {{p_1}^{\beta_1 + 1}-1} {{p_1}-1} \dot \frac {{p_2}^{\beta_2 + 1}-1} {{p_2}-1} \dots \frac {{p_k}^{\beta_k + 1}-1} {{p_k}-1} </math>
 
Xem thêm : [[Hàm tống các ước]]
 
Các ước tự nhiên khác chính nó của ''n'' được gọi là ước chân chính của ''n''. Nếu tổng các ước chân chính của số tự nhiên ''n'' bằng chính ''n'' hay <math>\sigma (n) = 2\dot n</math> thì ''n'' được gọi là [[số hoàn thiện|số hoàn chỉnh]].
 
Ví dụ:
47

lần sửa đổi