Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Tuyên đế”

* [[Bắc Chu Tuyên Đế]]
* [[Lý Hy|Đường Tuyên Đế]] (truy tôn)
* [[Đường Ai Đế|Đường Chiêu Tuyên Đế]] (còn có những thụy hiệu khác là Ai Đế và Liệt Hiệu Đế)
* [[Đại Nhân Tú|Bột Hải Tuyên Đế]] (truy tôn, thụy hiệu thật là Tuyên Vương)
* [[Dương Long Diễn|Nam Ngô Tuyên Đế]] (truy tôn, thụy hiệu thật là Tuyên Vương)