Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Tuyên đế”

* [[Đại Nhân Tú|Bột Hải Tuyên Đế]] (truy tôn, thụy hiệu thật là Tuyên Vương)
* [[Dương Long Diễn|Nam Ngô Tuyên Đế]] (truy tôn, thụy hiệu thật là Tuyên Vương)
* [[Liêu Thánh Tông|Liêu Tuyên Đế]]
* [[Lê Nhân Tông|Hậu Lê Tuyên Đế]]
* [[Tháp Khắc Thế|Thanh Tuyên Đế]] (truy tôn)