Khác biệt giữa các bản “Cao Tổ”

== Các vua Cao Tổ ==
*[[Vương Hợi|Thương Cao Tổ]] (do [[Thành Thang]] truy tôn)
*[[Hán Cao Tổ]] (202 TCN - 195 TCN) miếu hiệu Thái Tổ nhưng sử thường gọi là Cao Tổ
*[[Tào Phi|Ngụy Cao Tổ]] (220-226) còn có miếu hiệu khác là Thế Tổ
*[[Lưu Uyên|Hán Cao Tổ]] (304-310)