Khác biệt giữa các bản “Lý thuyết hỗn loạn”

n
== Tham khảo ==
=== Sách tham khảo có tính kỹ thuật ===
* {{Chú thích sách | last=Sprott|first =Julien Clinton | title=Chaos and Time-Series Analysis | publisher=NXB Đại học Oxford | year=2003 | isbn= 0-19-850840-9}}
* {{Chú thích sách | last=Moon|first= Francis | title=Chaotic and Fractal Dynamics | publisher=Springer-Verlag New York, LLC | year=1990 | isbn= 0-471-54571-6}}
* {{Chú thích sách | last=Gutzwiller|first= Martin | title=Chaos in Classical and Quantum Mechanics | publisher=Springer-Verlag New York, LLC | year=1990 | isbn= 0-387-97173-4}}