Khác biệt giữa các bản “Mục Tông”

* [[Hán Hòa Đế|Hán Mục Tông]] Lưu Triệu, tại vị 88-105
* [[Đường Mục Tông]] Lý Hằng, tại vị 820-824
* [[Đại Tung Lân|Bột Hải Mục Tông Đại Tung Lân, tại vị 704-809
* [[Liêu Mục Tông]] Da Luật Cảnh, tại vị 951-969
* [[Cao Ly Mục Tông]] Vương Tụng, tại vị 997-1009 (có miếu hiệu khác là Mẫn Tông)