Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Tuyên đế”

* [[Mộ Dung Hối|Tiền Yên Vũ Tuyên Đế]] (truy tôn)
* [[Hậu Lương Tuyên Đế]] (truy tôn)
* [[Phùng An (Bắc Yên)|Bắc Yên Tuyên Đế]] (truy tôn)
* [[Lưu Vụ Hoàn|Hạ Tuyên Đế]] (truy tôn)
* [[Thác Bạt Thôi Dần|Đại Tuyên Đế]] (truy tôn)