Khác biệt giữa các bản “Thành đế”

* [[Bắc Tề Vũ Thành Đế]]
* [[Dương Chiêu|Tùy Thành Đế]] (truy tôn)
* [[Vũ Khắc Kỷ|Vũ Chu Thành Đế]] (truy tôn)
* [[Đại Hoa Dư|Bột Hải Thành Đế]] (truy tôn, thụy hiệu thật là Thành Vương)
* [[Kim Hi Tông|Kim Hiếu Thành Đế]]