Khác biệt giữa các bản “Liệt Đế”

'''Liệt Đế''' (''[[chữ Hán]]'' 烈帝) là thụy hiệu của một số vị quân chủ.
==Danh sách==
* [[Lưu Bị|Thục Hán Chiêu Liệt Đế]]
* [[Thác Bạt Ế Hòe|Đại Liệt Đế]] (truy tôn)
* [[Đại Trọng Tượng|Bột Hải Chấn Quốc Liệt Đế]] (truy tôn)