Khác biệt giữa các bản “Tào Ngụy”

n
 
== Lịch sử ==
Vào thời điểm [[nhà Hán]] suy yếu, khu vực Bắc Trung Quốc thuộc quyền kiếm soát của Tào Tháo. Nước Ngụy manh nha hình thành từ cuối thời Đông Hán.
 
Vào năm 213, ông được Hán Hiến Đế phong làm "Ngụy Công" (thực chất là ép Hiến Đế phong) và được trao quyền sở hữu Ngụy quận và 9 quận thuộc Ký châu làm nước riêng, đóng thủ phủ ở Nghiệp Thành. Nước Ngụy của Tào Tháo với tư cách là một nước chư hầu nằm trong lãnh thổ nhà Hán bắt đầu hình thành. Tháng 11 năm 213, Tào Tháo thiết lập một bộ máy triều đình nước Ngụy riêng biệt, có Thượng thư lệnh, Thị trung và 6 viên khanh. Chung Do được cử làm Tướng quốc.
 
Năm 216, ông ép Hiến Đế phong làm "Ngụy Vương". Ngày 15 tháng 3 năm 220, Tào Tháo qua đời, con trưởng là Tào Phi kế ngôi "Ngụy Vương". Cũng trong năm này, ngày 11 tháng 12, Tào Phi cướp ngôi của [[Hán Hiến Đế]] và tự xưng là Hoàng đế, lập nên nước Ngụy. Gần như ngay sau đó, [[Lưu Bị]] lên ngôi Hoàng đế nước [[Thục Hán]], và [[Tôn Quyền]] làm điều tương tự vào năm 222.
5.681.853

lần sửa đổi