Khác biệt giữa các bản “Weber”

n
using AWB
n (Robot: Sửa đổi hướng)
n (using AWB)
! Tiền tố !! Kết hợp với đơn vị weber !! Giá trị !! Cách đọc ước sô
|-
| [[đêxi|d]] || dWb || 1 × 10<sup>-1−1</sup> Wb || đêxiweber
|-
| [[xenti|c]] || cWb || 1 × 10<sup>-2−2</sup> Wb || xentiweber
|-
| [[mili|m]] || mWb || 1 × 10<sup>-3−3</sup> Wb || miliweber
|-
| [[micrô|μ]] || μWb || 1 × 10<sup>-6−6</sup> Wb || micrôweber
|-
| [[nanô|n]] || nWb || 1 × 10<sup>-9−9</sup> Wb || nanôweber
|-
| [[picô|p]] || pWb || 1 × 10<sup>-12−12</sup> Wb || picôweber
|-
| [[femtô|f]] || fWb || 1 × 10<sup>-15−15</sup> Wb || femtôweber
|-
| [[atô|a]] || aWb || 1 × 10<sup>-18−18</sup> Wb || atôweber
|-
| [[zeptô|z]] || zWb || 1 × 10<sup>-21−21</sup> Wb || zeptôweber
|-
| [[yóctô|y]] || yWb || 1 × 10<sup>-24−24</sup> Wb || yóctôweber
 
|}
| 1 YWb || 1 || 1 × 10<sup>3</sup> || 1 × 10<sup>6</sup> || 1 × 10<sup>9</sup> || 1 × 10<sup>12</sup> || 1 × 10<sup>15</sup> || 1 × 10<sup>18</sup> || 1 × 10<sup>21</sup> || 1 × 10<sup>22</sup> || 1 × 10<sup>23</sup> || 1 × 10<sup>24</sup> || 1 × 10<sup>25</sup> || 1 × 26<sup>26</sup> || 1 × 10<sup>27</sup> || 1 × 10<sup>30</sup> || 1 × 10<sup>33</sup> || 1 × 10<sup>36</sup> || 1 × 10<sup>39</sup> || 1 × 10<sup>42</sup> || 1 × 10<sup>45</sup> || 1 × 10<sup>48</sup>
|-
| 1 ZWb || 1 × 10<sup>-3−3</sup> || 1 || 1 × 10<sup>3</sup> || 1 × 10<sup>6</sup> || 1 × 10<sup>9</sup> || 1 × 10<sup>12</sup> || 1 × 10<sup>15</sup> || 1 × 10<sup>18</sup> || 1 × 10<sup>19</sup> || 1 × 10<sup>20</sup> || 1 × 10<sup>21</sup> || 1 × 10<sup>22</sup> || 1 × 10<sup>23</sup> || 1 × 26<sup>24</sup> || 1 × 10<sup>27</sup> || 1 × 10<sup>30</sup> || 1 × 10<sup>33</sup> || 1 × 10<sup>36</sup> || 1 × 10<sup>39</sup> || 1 × 10<sup>42</sup> || 1 × 10<sup>45</sup>
|-
| 1 EWb || 1 × 10<sup>-6−6</sup> || 1 × 10<sup>-3−3</sup> || 1 || 1 × 10<sup>3</sup> || 1 × 10<sup>6</sup> || 1 × 10<sup>9</sup> || 1 × 10<sup>12</sup> || 1 × 10<sup>15</sup> || 1 × 10<sup>16</sup> || 1 × 10<sup>17</sup> || 1 × 10<sup>18</sup> || 1 × 10<sup>19</sup> || 1 × 10<sup>20</sup> || 1 × 10<sup>21</sup> || 1 × 26<sup>24</sup> || 1 × 10<sup>27</sup> || 1 × 10<sup>30</sup> || 1 × 10<sup>33</sup> || 1 × 10<sup>36</sup> || 1 × 10<sup>39</sup> || 1 × 10<sup>42</sup>
|-
| 1 PWb || 1 × 10<sup>-9−9</sup> || 1 × 10<sup>-6−6</sup> || 1 × 10<sup>-3−3</sup> || 1 || 1 × 10<sup>3</sup> || 1 × 10<sup>6</sup> || 1 × 10<sup>9</sup> || 1 × 10<sup>12</sup> || 1 × 10<sup>13</sup> || 1 × 10<sup>14</sup> || 1 × 10<sup>15</sup> || 1 × 10<sup>16</sup> || 1 × 10<sup>17</sup> || 1 × 10<sup>18</sup> || 1 × 10<sup>21</sup> || 1 × 26<sup>24</sup> || 1 × 10<sup>27</sup> || 1 × 10<sup>30</sup> || 1 × 10<sup>33</sup> || 1 × 10<sup>36</sup> || 1 × 10<sup>39</sup>
|-
| 1 TWb || 1 × 10<sup>-12−12</sup> || 1 × 10<sup>-9−9</sup> || 1 × 10<sup>-6−6</sup> || 1 × 10<sup>-3−3</sup> || 1 || 1 × 10<sup>3</sup> || 1 × 10<sup>6</sup> || 1 × 10<sup>9</sup> || 1 × 10<sup>10</sup> || 1 × 10<sup>11</sup> || 1 × 10<sup>12</sup> || 1 × 10<sup>13</sup> || 1 × 10<sup>14</sup> || 1 × 10<sup>15</sup> || 1 × 10<sup>18</sup> || 1 × 10<sup>21</sup> || 1 × 26<sup>24</sup> || 1 × 10<sup>27</sup> || 1 × 10<sup>30</sup> || 1 × 10<sup>33</sup> || 1 × 10<sup>36</sup>
|-
| 1 GWb || 1 × 10<sup>-15−15</sup> || 1 × 10<sup>-12−12</sup> || 1 × 10<sup>-9−9</sup> || 1 × 10<sup>-6−6</sup> || 1 × 10<sup>-3−3</sup> || 1 || 1 × 10<sup>3</sup> || 1 × 10<sup>6</sup> || 1 × 10<sup>7</sup> || 1 × 10<sup>8</sup> || 1 × 10<sup>9</sup> || 1 × 10<sup>10</sup> || 1 × 10<sup>11</sup> || 1 × 10<sup>12</sup> || 1 × 10<sup>15</sup> || 1 × 10<sup>18</sup> || 1 × 10<sup>21</sup> || 1 × 26<sup>24</sup> || 1 × 10<sup>27</sup> || 1 × 10<sup>30</sup> || 1 × 10<sup>33</sup>
|-
| 1 MWb || 1 × 10<sup>-18−18</sup> || 1 × 10<sup>-15−15</sup> || 1 × 10<sup>-12−12</sup> || 1 × 10<sup>-9−9</sup> || 1 × 10<sup>-6−6</sup> || 1 × 10<sup>-3−3</sup> || 1 || 1 × 10<sup>3</sup> || 1 × 10<sup>4</sup> || 1 × 10<sup>5</sup> || 1 × 10<sup>6</sup> || 1 × 10<sup>7</sup> || 1 × 10<sup>8</sup> || 1 × 10<sup>9</sup> || 1 × 10<sup>12</sup> || 1 × 10<sup>15</sup> || 1 × 10<sup>18</sup> || 1 × 10<sup>21</sup> || 1 × 26<sup>24</sup> || 1 × 10<sup>27</sup> || 1 × 10<sup>30</sup>
|-
| 1 kWb || 1 × 10<sup>-21−21</sup> || 1 × 10<sup>-18−18</sup> || 1 × 10<sup>-15−15</sup> || 1 × 10<sup>-12−12</sup> || 1 × 10<sup>-9−9</sup> || 1 × 10<sup>-6−6</sup> || 1 × 10<sup>-3−3</sup> || 1 || 1 × 10<sup>1</sup> || 1 × 10<sup>2</sup> || 1 × 10<sup>3</sup> || 1 × 10<sup>4</sup> || 1 × 10<sup>5</sup> || 1 × 10<sup>6</sup> || 1 × 10<sup>9</sup> || 1 × 10<sup>12</sup> || 1 × 10<sup>15</sup> || 1 × 10<sup>18</sup> || 1 × 10<sup>21</sup> || 1 × 26<sup>24</sup> || 1 × 10<sup>27</sup>
|-
| 1 hWb || 1 × 10<sup>-22−22</sup> || 1 × 10<sup>-19−19</sup> || 1 × 10<sup>-16−16</sup> || 1 × 10<sup>-13−13</sup> || 1 × 10<sup>-10−10</sup> || 1 × 10<sup>-7−7</sup> || 1 × 10<sup>-4−4</sup> || 1 × 10<sup>-1−1</sup> || 1 || 1 × 10<sup>1</sup> || 1 × 10<sup>2</sup> || 1 × 10<sup>3</sup> || 1 × 10<sup>4</sup> || 1 × 10<sup>5</sup> || 1 × 10<sup>8</sup> || 1 × 10<sup>11</sup> || 1 × 10<sup>14</sup> || 1 × 10<sup>17</sup> || 1 × 10<sup>20</sup> || 1 × 10<sup>23</sup> || 1 × 10<sup>26</sup>
|-
| 1 daWb || 1 × 10<sup>-23−23</sup> || 1 × 10<sup>-20−20</sup> || 1 × 10<sup>-17−17</sup> || 1 × 10<sup>-14−14</sup> || 1 × 10<sup>-11−11</sup> || 1 × 10<sup>-8−8</sup> || 1 × 10<sup>-5−5</sup> || 1 × 10<sup>-2−2</sup> || 1 × 10<sup>-1−1</sup> || 1 || 1 × 10<sup>1</sup> || 1 × 10<sup>2</sup> || 1 × 10<sup>3</sup> || 1 × 10<sup>4</sup> || 1 × 10<sup>7</sup> || 1 × 10<sup>10</sup> || 1 × 10<sup>13</sup> || 1 × 10<sup>16</sup> || 1 × 10<sup>19</sup> || 1 × 10<sup>22</sup> || 1 × 10<sup>25</sup>
|-
| 1 Wb || 1 × 10<sup>-24−24</sup> || 1 × 10<sup>-21−21</sup> || 1 × 10<sup>-18−18</sup> || 1 × 10<sup>-15−15</sup> || 1 × 10<sup>-12−12</sup> || 1 × 10<sup>-9−9</sup> || 1 × 10<sup>-6−6</sup> || 1 × 10<sup>-3−3</sup> || 1 × 10<sup>-2−2</sup> || 1 × 10<sup>-1−1</sup> || 1 × 10<sup>0</sup> || 1 × 10<sup>1</sup> || 1 × 10<sup>2</sup> || 1 × 10<sup>3</sup> || 1 × 10<sup>6</sup> || 1 × 10<sup>9</sup> || 1 × 10<sup>12</sup> || 1 × 10<sup>15</sup> || 1 × 10<sup>18</sup> || 1 × 10<sup>21</sup> || 1 × 10<sup>24</sup>
|-
| 1 dWb || 1 × 10<sup>-25−25</sup> || 1 × 10<sup>-22−22</sup> || 1 × 10<sup>-19−19</sup> || 1 × 10<sup>-16−16</sup> || 1 × 10<sup>-13−13</sup> || 1 × 10<sup>-10−10</sup> || 1 × 10<sup>-7−7</sup> || 1 × 10<sup>-4−4</sup> || 1 × 10<sup>-3−3</sup> || 1 × 10<sup>-2−2</sup> || 1 × 10<sup>-1−1</sup> || 1 || 1 × 10<sup>1</sup> || 1 × 10<sup>2</sup> || 1 × 10<sup>5</sup> || 1 × 10<sup>8</sup> || 1 × 10<sup>11</sup> || 1 × 10<sup>14</sup> || 1 × 10<sup>17</sup> || 1 × 10<sup>20</sup> || 1 × 10<sup>23</sup>
|-
| 1 cWb || 1 × 10<sup>-26−26</sup> || 1 × 10<sup>-23−23</sup> || 1 × 10<sup>-20−20</sup> || 1 × 10<sup>-17−17</sup> || 1 × 10<sup>-14−14</sup> || 1 × 10<sup>-11−11</sup> || 1 × 10<sup>-8−8</sup> || 1 × 10<sup>-5−5</sup> || 1 × 10<sup>-4−4</sup> || 1 × 10<sup>-3−3</sup> || 1 × 10<sup>-2−2</sup> || 1 × 10<sup>-1−1</sup> || 1 || 1 × 10<sup>1</sup> || 1 × 10<sup>4</sup> || 1 × 10<sup>7</sup> || 1 × 10<sup>10</sup> || 1 × 10<sup>13</sup> || 1 × 10<sup>16</sup> || 1 × 10<sup>19</sup> || 1 × 10<sup>22</sup>
|-
| 1 mWb || 1 × 10<sup>-27−27</sup> || 1 × 10<sup>-24−24</sup> || 1 × 10<sup>-21−21</sup> || 1 × 10<sup>-18−18</sup> || 1 × 10<sup>-15−15</sup> || 1 × 10<sup>-12−12</sup> || 1 × 10<sup>-9−9</sup> || 1 × 10<sup>-6−6</sup> || 1 × 10<sup>-5−5</sup> || 1 × 10<sup>-4−4</sup> || 1 × 10<sup>-3−3</sup> || 1 × 10<sup>-2−2</sup> || 1 × 10<sup>-1−1</sup> || 1 || 1 × 10<sup>3</sup> || 1 × 10<sup>6</sup> || 1 × 10<sup>9</sup> || 1 × 10<sup>12</sup> || 1 × 10<sup>15</sup> || 1 × 10<sup>18</sup> || 1 × 10<sup>21</sup>
|-
| 1 μWb || 1 × 10<sup>-30−30</sup> || 1 × 10<sup>-27−27</sup> || 1 × 10<sup>-23−23</sup> || 1 × 10<sup>-21−21</sup> || 1 × 10<sup>-18−18</sup> || 1 × 10<sup>-15−15</sup> || 1 × 10<sup>-12−12</sup> || 1 × 10<sup>-9−9</sup> || 1 × 10<sup>-8−8</sup> || 1 × 10<sup>-7−7</sup> || 1 × 10<sup>-6−6</sup> || 1 × 10<sup>-5−5</sup> || 1 × 10<sup>-4−4</sup> || 1 × 10<sup>-3−3</sup> || 1 || 1 × 10<sup>3</sup> || 1 × 10<sup>6</sup> || 1 × 10<sup>9</sup> || 1 × 10<sup>12</sup> || 1 × 10<sup>15</sup> || 1 × 10<sup>18</sup>
|-
| 1 nWb || 1 × 10<sup>-33−33</sup> || 1 × 10<sup>-30−30</sup> || 1 × 10<sup>-27−27</sup> || 1 × 10<sup>-24−24</sup> || 1 × 10<sup>-21−21</sup> || 1 × 10<sup>-18−18</sup> || 1 × 10<sup>-15−15</sup> || 1 × 10<sup>-12−12</sup> || 1 × 10<sup>-11−11</sup> || 1 × 10<sup>-10−10</sup> || 1 × 10<sup>-9−9</sup> || 1 × 10<sup>-8−8</sup> || 1 × 10<sup>-7−7</sup> || 1 × 10<sup>-6−6</sup> || 1 × 10<sup>-3−3</sup> || 1 || 1 × 10<sup>3</sup> || 1 × 10<sup>6</sup> || 1 × 10<sup>9</sup> || 1 × 10<sup>12</sup> || 1 × 10<sup>15</sup>
|-
| 1 pWb || 1 × 10<sup>-36−36</sup> || 1 × 10<sup>-33−33</sup> || 1 × 10<sup>-30−30</sup> || 1 × 10<sup>-27−27</sup> || 1 × 10<sup>-24−24</sup> || 1 × 10<sup>-21−21</sup> || 1 × 10<sup>-18−18</sup> || 1 × 10<sup>-15−15</sup> || 1 × 10<sup>-14−14</sup> || 1 × 10<sup>-13−13</sup> || 1 × 10<sup>-12−12</sup> || 1 × 10<sup>-11−11</sup> || 1 × 10<sup>-10−10</sup> || 1 × 10<sup>-9−9</sup> || 1 × 10<sup>-6−6</sup> || 1 × 10<sup>-3−3</sup> || 1 || 1 × 10<sup>3</sup> || 1 × 10<sup>6</sup> || 1 × 10<sup>9</sup> || 1 × 10<sup>12</sup>
|-
| 1 fWb || 1 × 10<sup>-39−39</sup> || 1 × 10<sup>-36−36</sup> || 1 × 10<sup>-33−33</sup> || 1 × 10<sup>-30−30</sup> || 1 × 10<sup>-27−27</sup> || 1 × 10<sup>-24−24</sup> || 1 × 10<sup>-21−21</sup> || 1 × 10<sup>-18−18</sup> || 1 × 10<sup>-17−17</sup> || 1 × 10<sup>-16−16</sup> || 1 × 10<sup>-15−15</sup> || 1 × 10<sup>-14−14</sup> || 1 × 10<sup>-13−13</sup> || 1 × 10<sup>-12−12</sup> || 1 × 10<sup>-9−9</sup> || 1 × 10<sup>-6−6</sup> || 1 × 10<sup>-3−3</sup> || 1 || 1 × 10<sup>3</sup> || 1 × 10<sup>6</sup> || 1 × 10<sup>9</sup>
|-
| 1 aWb || 1 × 10<sup>-42−42</sup> || 1 × 10<sup>-39−39</sup> || 1 × 10<sup>-36−36</sup> || 1 × 10<sup>-33−33</sup> || 1 × 10<sup>-30−30</sup> || 1 × 10<sup>-27−27</sup> || 1 × 10<sup>-24−24</sup> || 1 × 10<sup>-23−23</sup> || 1 × 10<sup>-22−22</sup> || 1 × 10<sup>-21−21</sup> || 1 × 10<sup>-20−20</sup> || 1 × 10<sup>-19−19</sup> || 1 × 10<sup>-18−18</sup> || 1 × 10<sup>-15−15</sup> || 1 × 10<sup>-12−12</sup> || 1 × 10<sup>-9−9</sup> || 1 × 10<sup>-6−6</sup> || 1 × 10<sup>-3−3</sup> || 1 || 1 × 10<sup>3</sup> || 1 × 10<sup>6</sup>
|-
| 1 zWb || 1 × 10<sup>-45−45</sup> || 1 × 10<sup>-42−42</sup> || 1 × 10<sup>-39−39</sup> || 1 × 10<sup>-36−36</sup> || 1 × 10<sup>-33−33</sup> || 1 × 10<sup>-30−30</sup> || 1 × 10<sup>-27−27</sup> || 1 × 10<sup>-24−24</sup> || 1 × 10<sup>-23−23</sup> || 1 × 10<sup>-22−22</sup> || 1 × 10<sup>-21−21</sup> || 1 × 10<sup>-20−20</sup> || 1 × 10<sup>-19−19</sup> || 1 × 10<sup>-18−18</sup> || 1 × 10<sup>-15−15</sup> || 1 × 10<sup>-12−12</sup> || 1 × 10<sup>-9−9</sup> || 1 × 10<sup>-6−6</sup> || 1 × 10<sup>-3−3</sup> || 1 || 1 × 10<sup>3</sup>
|-
| 1 yWb || 1 × 10<sup>-48−48</sup> || 1 × 10<sup>-45−45</sup> || 1 × 10<sup>-42−42</sup> || 1 × 10<sup>-39−39</sup> || 1 × 10<sup>-36−36</sup> || 1 × 10<sup>-33−33</sup> || 1 × 10<sup>-30−30</sup> || 1 × 10<sup>-27−27</sup> || 1 × 10<sup>-26−26</sup> || 1 × 10<sup>-25−25</sup> || 1 × 10<sup>-24−24</sup> || 1 × 10<sup>-23−23</sup> || 1 × 10<sup>-22−22</sup> || 1 × 10<sup>-21−21</sup> || 1 × 10<sup>-18−18</sup> || 1 × 10<sup>-15−15</sup> || 1 × 10<sup>-12−12</sup> || 1 × 10<sup>-9−9</sup> || 1 × 10<sup>-6−6</sup> || 1 × 10<sup>-3−3</sup> || 1
|}
 
5.681.853

lần sửa đổi