Khác biệt giữa các bản “Vũ đế”

* [[Phù Hồng|Tiền Tần Huệ Vũ Đế]] (truy tôn)
* [[Bắc Ngụy Đạo Vũ Đế]]
* [[Bắc Ngụy Thái Vũ Đế]]
* [[Lưu Tống Vũ Đế]]
* [[Nam Tề Vũ Đế]]
* [[Dương Hành Mật|Nam Ngô Vũ Đế]]
* [[Từ Ôn|Nam Đường Trung Vũ Đế]] (truy tôn)
* [[Sát Hợp Đài|Nguyên Trung Vũ Đế]] (truy tôn)
* [[Lê Trung Tông (Hậu Lê)|Hậu Lê Vũ Đế]]
* [[Nguyễn Phúc Khoát|Nguyễn Vũ Đế]] (truy tôn)