Khác biệt giữa các bản “Vũ đế”

* [[Lý Khắc Dụng|Hậu Đường Vũ Đế]] (truy tôn)
* [[Dương Hành Mật|Nam Ngô Vũ Đế]]
* [[Từ Ôn|Nam Đường Trung Vũ Đế]] (truy tôn)
* [[Sát Hợp Đài|Nguyên Trung Vũ Đế]] (truy tôn)
* [[Lê Trung Tông (Hậu Lê)|Hậu Lê Vũ Đế]]
* [[Nguyễn Phúc Khoát|Nguyễn Vũ Đế]] (truy tôn)