Khác biệt giữa các bản “Bộ Chuột chù”

n
n
*Họ †[[Plesiosoricidae]]
* '''Họ [[Solenodontidae]]''': Chuột chù răng khía
**** Chi [[Solenodon]]: loài †''[[Solenodon arredondoi]]'', †''[[Solenodon marcanoi]]'', ''[[Solenodon paradoxus]]''''[[Solenodon cubanus]]''
* '''Họ [[Họ Chuột chù|Soricidae]]''': Chuột chù
** Phân họ [[Crocidurinae]]: [[chuột chù răng trắng]]