Khác biệt giữa các bản “Vũ đế”

* [[Cao Hoan|Bắc Tề Hiến Vũ Đế]] (có thụy hiệu khác là Thần Vũ Đế)
* [[Bắc Chu Vũ Đế]]
* [[Tiết Cử|Tần Vũ Đế]] (tước hiệu trước là Tây Tần Bá Vương)
* [[Đại Vũ Nghệ|Bột Hải Vũ Đế]] (truy tôn, thụy hiệu thật là Vũ Vương)
* [[Lý Khắc Dụng|Hậu Đường Vũ Đế]] (truy tôn)